.   . 
Example

top2
PROTOCOALE TERAPEUTICE

Va informam ca a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 din 08.04.2014 Ordinul MS/CNAS nr. 361/238/2014 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS nr. 1301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin HG nr. 720/2008

Protocolalele terapeutice prevazute in Anexele nr. 1-49 (ce fac parte integranta din ordinul de mai sus) au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 255 bis/08.04.2014
Data publicarii: 10.04.2014

FOARTE IMPORTANT! DOSARUL ELECTRONIC AL PACIENTULUI

Sistemul Dosarul Electronic de Sanatate (DES) proiect cu finantare europeana, a intrat in faza de productie, iar pentru medicii de familie care utilizeaza aplicatiile SIUI DESKTOP Standard, noua versiune de SIUI-MF 4.0 este disponibila pentru descarcare si utilizare.

In acesta faza a proiectului nu este vorba de o testare, ci de utilizare efectiva cu date reale, sistemul fiind in concordanta cu legislatia in vigoare privind sistemul sanitar.

Conform prevederilor art. 29 alin (2) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, medicii de familie au obligaţia asigurării condiţiilor de mobilitate a informaţiei medicale in format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES).

In situaţia in care medicii de familie utilizează un alt sistem informatic, acesta trebuie să fie compatibil cu acest sistem din platforma informatică din asigurările de sănătate, caz in care furnizorii sunt obligaţi să asigure condiţiile de securitate şi confidenţialitate in procesul de transmitere a datelor.

Totodată potrivit art. 270 din actul normativ mai sus menţionat, CNAS organizează şi administrează Platforma informatică din asigurările de sănătate, care cuprinde: sistemul informatic unic integrat (SIUI), sistemul naţional al cardului de asigurări sociale de sănătate (CEAS), sistemul naţional de prescriere electronică (PE) şi sistemul dosarului electronic de sănătate al pacientului (DES), asigurand interoperabilitatea acestuia cu soluţiile de e-Sănătate la nivel naţional, pentru utilizarea eficientă a informaţiilor in elaborarea politicilor de sănătate şi pentru managementul sistemului de sănătate.

Manualele de utilizare atat a aplicatiei desktop cat si a portalului DES sunt diponibile pe site ul cnas la adresa :
http://www.cnas.ro/despre-noi/proiect-sistem-informativ-dosarul-electronic-al-pacientului
Portalul des este accesibil la adresa: www.des-cnas.ro
Data publicarii: 09.04.2014

In atentia furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive

In conformitate cu Ordinul comun MS/CNAS nr. 338/219/2014, va fi prelungita pana la data de 30.04.2014 aplicabilitatea reglementarilor Ordinului nr. 423/191/2013, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Contractului-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate pentru anii 2013-2014 Click aici
Data publicarii: 28.03.2014

Incepand cu data de 01.04.2014 CAS Mehedinti inceteaza preluarea cesiunilor de creante incheiate intre societatile farmaceutice si distribuitorii de medicamente

.
Data publicarii: 27.03.2014

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI - PRODUSE BIOLOGICE

Lista produselor biologice cuprinse in HG720/2008 care se prescriu pe denumire comerciala (cod W)

Pag.1 Pag.2

Data publicarii: 25.03.2014


... cu privire la restrangerea indicatiilor pentru anumite medicamente.

Informare inceputa in data de 29.11.2013 si actualizata continuu.

(Click pe titlu pentru detalii)

Data publicarii: 24.03.2014

ANUNT DOSAR ELECTRONIC PACIENT

Avand in vedere trecerea in productie a sistemului informatic al Dosarului Electronic de Sanatate va rugam sa contactati dezvoltatorul (furnizorul) aplicatiei proprii de software in vederea materializarii interconectarii aplicatiei de medicina de familie cu platforma DES-CNAS. Pentru procedura de certificare a aplicatiei furnizorul se va conforma ghidului de implementare HL7 pus la dispozitie la ADRESA (click).

Numai sistemele informatice ale furnizorilor de software certificati vor putea interactiona cu sistemul central DES.

Manuale de utilizare pentru DES gasiti in sectiunea download.


Adresa CNAS Pag.1 Pag.2

Data publicarii: 21.03.2014


In conformitate cu HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si in baza avizului ANFP nr. 2772/2014, CAS Mehedinti organizeaza concurs in data de 02.04.2014 proba scrisa si in 04.04.2014 proba de interviu pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante.

Click pentru detalii

Data publicarii: 03.03.2014

Justificare medicala pentru prescrierea retetelor pe cod de medicament

Odata cu intrarea in vigoare a Ordinului nr. 1509/2013 privind aprobarea noului formular de prescriptie electronica, va reamintim prevederile art.5 alin(3) din anexa 30 a Ordinului comun MSP/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-Cadru, pentru anul 2013-2014:

"Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internationale (DCI), iar in cazuri justificate medical, precum si in cazul produselor biologice, prescrierea se face pe denumire comerciala, cu precizarea pe prescriptie si a denumirii comune internationale corespunzatoare. In cazul prescrierii medicamentelor pe denumire comerciala, cu exceptia produselor biologice, justificarea medicala va avea in vedere efectele secundare sau ineficacitatea altor medicamente din cadrul aceluias DCI si pentru care medicul prescriptor a intocmit fisa de farmacovigilenta pe care a inaintat-o Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale".

Data publicarii: 20.02.2014


.
Data publicarii: 06.02.2014


.
Data publicarii: 03.02.2014

Acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru anul 2014

In urma adresei CNAS nr. CB12464/19.12.2013, inregistrata la CASMH cu nr.29638/19.12.2013 si avand in vedere:

*prevederile art. 250 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii , cu modificarile si completarile ulterioare;

*prevederile HG 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, cu modificarile si completarile ulterioare

*prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013 - 2014, cu modificarile si completarile ulterioare

*prevederile Ordinului MS/CNAS 1538/1014/2013 privind prelungirea prevederilor Ordinului MS/CNAS 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare in anul 2013 a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pana la data de 31.03.2014

Facem urmatoarele precizari:

*CASMH incheie , pentru lunile ianuarie- martie 2014, acte aditionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale pentru asigurarea continuitatii acordarii asistentei medicale cu indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor privind relatiile contractuale dintre CASMH si acestia (documente, conditii de eligibilitate). Certificarea privind indeplinirea de catre furnizori a tuturor conditiilor necesare continuarii relatiei contractuale cu CASMH se va face prin completarea de catre reprezentantul legal al furnizorului a unei declaratii pe propria raspundere;

*Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii actelor aditionale;

*Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale in lunile ianuarie-martie 2014 prin actele aditionale la contractele incheiate in anul 2013 de CASMH cu furnizorii de servicii medicale se va face din sumele prevazute pe domenii de asistenta medicala corespunzatoare prevazute in bugetul Fondului National Unic de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2014.

Data publicarii: 23.12.2013

BUGETUL FNUASS PE ANUL 2013 CAS MEHEDINTI

BUGETUL FNUASS PE ANUL 2013 CONFORM LEGII NR. 5/2013, cu modificarile si completarile aduse de OG nr.17/2013 si OUG nr.99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

   Pag.1    Pag.2    Pag.3    Pag.4 

Data publicarii: 03.12.2013

In atentia furnizorilor de servicii medicale

In baza prevederilor art. 4 alin (3) din H.G. nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, CASA DE ASIGURARI DE SANATATE MEHEDINTI stabileste perioada de contractare la urmatoarele domenii de activitate medicala astfel:
-pentru servicii medicale spitalicesti spitalizare de zi: in perioada 05-06.12.2013
- farmacii in perioada: 05- 06.12.2013
Dosarele de contractare se depun pana la data limita prevazuta la fiecare domeniu de asistenta medicala la CAS Mehedinti din Drobeta-Turnu Severin strada Antoninii nr. 4 iar actele necesare se regasesc in sectiunea contractare 2013 de pe site-ul CAS Mehedinti.
Data publicarii: 03.12.2013

Functii publice de excutie vacante

In conformitate cu HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. CAS Mehedinti organizeaza concurs in data de 18.12.2013 proba scrisa si in data de 20.12.2013 proba de interviu pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: consilier cl. I grad asistent, referent cl. III grad principal, referent cl. III grad asistent.
Termenul limita de depunere a dosarelor este data de 10.12.2013 orele 14:30.

Pentru detalii urmati link-urile de mai jos


Pag.1    Pag.2    Pag.3    Pag.4    Pag.5
Data publicarii: 19.11.2013

Asocierea valdoxan/thymanax cu aparitia afectarii hepatice

In conformitate cu adresa M.S. nr. 4859E/09.10.2013, inregistrata la CNAS cu nr. 4500/22.10.2013 va aducem la cunostinta masurile intreprinse de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) pentru informarea corpului medical cu privire la asocierea valdoxan/thymanax cu aparitia afectarii hepatice.

Accesati paginile comunicatului:


Pagina_01 Pagina_02 Pagina_03 Pagina_04
Data publicarii: 25.10.2013

IMPORTANT - plata taxelor de evaluare de catre furnizori

Avand in vedere publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 640 din 17.10.2013 a Ordinul MS/CNAS nr.1170/606/2013, pentru modificarea Ordinului MS/CNAS nr.1211/325/2006, pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiei nationale, subcomisiilor nationale si comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, standardelor de evaluare si normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente si materiale sanitare, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care au fost aduse modificări referitoare la evaluarea unitatilor de dializa publice si private, a furnizorilor de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar si a furnizorilor de dispozitive medicale, precum si la plata taxelor de evaluare de catre furnizori, va informam ca toti furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale care solicită evaluarea vor face plata taxei de evaluare catre:

Casa de Asigurari de Sanatate Mehedinti, cod fiscal 11317951, cont RO46TREZ46126360550XXXXX deschis la Trezoreria Drobeta Turnu Severin.


Click aici pentru detalii taxe
Data publicarii: 22.10.2013

Restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin ANTAGONISTI BETA

Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin ANTAGONISTI BETA


Adresa CB 9696/02.10.2013   Pagina_01   Pagina_02   Pagina_03   Pagina_04   
Restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin FILGRASTIM


Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin FILGRASTIM


Adresa CB 8999/13.09.2013   Pagina_01   Pagina_02   Pagina_03   Restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin RISPERIDONA/PALIPERIDONA

Comunicare directa catre profesionistii din domeniul sanatatii privind restrangerea indicatiilor pentru medicamentele care contin RISPERIDONA


Adresa CB 9000/13.09.2013   Pagina_01   Pagina_02   Pagina_03   ©2006-2011. Continutul acestui site este proprietatea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Mehedinti.
Modificarea neautorizata a acestui site web constituie infractiune si se pedepseste conform Legii nr.8/1996 si Art.42 din Legea nr.161/2003 Titlul 3